Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Trashëgimia Kulturore

Trashëgimia kulturore i referohet artefakteve/vlerave historike të cilat kanë mbijetuar që nga brezat e kaluar dhe ruhen me qëllim që të shërbejnë në favor të brazave të ardhshme, me vlerat e tyre universale dhe karakteristikat specifike të cilat i posedojnë (dëshmojnë traditat, janë produkte të kreativitetit të qenies njerëzore, përfaqësojnë një ose më shumë periudha të historisë njerëzore, etj.). Trashëgimia kulturore përfshin kulturën materiale, kulturën shpirtërore dhe trashëgiminë natyrore. Kuptimi i trashëgimisë kulturore ia përkujton shoqërisë dhe anëtarëve të shoqërisë një të kaluar të përbashkët, duke përforcuar elementet e unitetit dhe të solidaritetit të cilat mundësojnë vazhdimsinë e traditave dhe shumëllojshmërin e tyre.

Kultura Materiale: Klasifikohet duke u ndarë në dy grupe të cilat janë trashëgimia e luajtshme dhe e paluajtshme. Monumente, skulptura, artefakte arkeologjike, piktura, peizazhe, mbishkrime, etj.

Kultura Shpirtërore: Folklori, traditat, gjuha, historia orale, etj.

Trashëgimia Natyrore: Peizazhet që kanë rëndësi kulturore dhe biodiversiteti.

Si bëhet ruajtja kulturore?
Disa nga proceset dhe disiplinat e ruajtjes së kulturës materiale janë si më poshtë:
• Shkenca arkivore
• Muzeologji
• Restaurimi dhe konservimi
• Ruajtja artistike, arkeologjike dhe arkitektonike
• Ruajtja e incizimeve folklorike
• Ruajtja dhe transferimi i filmit në media dixhitale
• Ruajtja dixhitale

Disa nga proceset e realizuara për ruajtjen e kulturës shpirtërore janë:
• Ruajtja e gjuhës
• Historia orale
• Traditat
• Folklori

Ndërsa në kuadër të proceseve të realizuara për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dominon kryesisht mbrojtja e biodiversitetit (bimët, kafshët, speciet endemike, farat stërgjyshore).